Adatvédelmi nyilatkozat

Debrecen

Az Adatvédelmi nyilatkozat az alábbi linken található meg.

Adatvédelmi nyilatkozat

Budapest

Adatkezelési Tájékoztató


Tartalom: 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megtalálod a személyes adataid kezelésére vonatkozó tájékoztatást az alábbi fejezetekben

I. Alapvető rendelkezések. Egyéb általános tájékoztatás mellett ez a fejezet tartalmazza az adatkezelő és egyes adatfeldolgozók adatait.

II. Adatkezelési Módok. Ebben a fejezetben külön tájékoztatást (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, az érintettek és a kezelt adatok köréről) találsz az adatkezelés minden egyes célja tekintetében: 

II/1. Regisztrációs adatkezelés, bejelentkezés

II/2. Hírlevelek

II/3. Megrendelés

II/4. Számlázás

II/5. Nyereményjáték

II/6. Panaszkezelés

II/7. Partnerek személyes adatai

II/8. Cookie-k (sütik)

III. Felhasználók mint érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, valamint azok érvényesítése. Itt az adatkezeléshez kapcsolódó jogaid és a vonatkozó eljárás részletes leírását találod. 

IV. Jogorvoslat. Ebben a fejezetben találod azon jogorvoslati lehetőségek részletes leírását, amik rendelkezésedre állnak, ha a személyes adataidhoz fűződő jogaid sérülnek. I. Alapvető rendelkezések

  • A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában az ÁSZF szerinti Felhasználó, az oldalon regisztrációt végző személy, illetve az oldal látogatója az adatkezelés érintettjének minősül. 

Az Adatkezelő

Cégnév / Név: VMBP Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. 2. em. 1/B.

Telefon: +36303322255

E-mail: [email protected]

Adószám: 25081732-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-198647


„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;


  • Az Adatkezelő célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a www.visitme.hu cím alatti Weboldalt használó felhasználók személyes adatainak védelmét. A jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag a Weboldal tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Weboldalról közvetlenül hozzáférhetőek.
  • Az Adatkezelő jogosult bármikor egyoldalúan módosítani a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát, amiről e-mailben értesíti a felhasználókat. 
  • Az Adatkezelő tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen: 
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 
  • a Polgári Törvénykönyv; 
  • valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 

rendelkezéseinek betartásával végzi. 

 • Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Weboldalon önkéntes, és az adatkezeléshez a jelen Adatkezelési Tájékoztató feltételeinek elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó hozzájárul. A személyes adatok kezelése akkor jogszerű az érintett hozzájárulása alapján, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 • Az Adatkezelő a tevékenysége során, kizárólag annak teljesítése érdekében és  az ahhoz szükséges mértékben adatfeldolgozók mint címzettek részére továbbítja a személyes adatokat. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

6.1. A részünkre könyvelői szolgáltatást biztosító társaság is adatfeldolgozónak minősül:

Név:         BONUK Kft.

Székhely:     1015 Budapest, Donáti utca 38. A. lház. fszt.

E-mail cím:     [email protected]

Tevékenység:    könyvelés, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatást.    

Továbbított személyes adatok: a számlázáshoz szükséges adatok, név és cím.

6.2.  Az általunk kezelt személyes adatok tárolásra kerülnek a tárhelyszolgáltatónál, mint adatfeldolgozónál:

Microsoft Azure; https://azure.microsoft.com; +36(1)4372736; [email protected] 

Tevékenység: tárhelyszolgáltatás, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatását.

Továbbított adatok: a regisztrációnál felvett adatok.

A marketingadatokat (név, e-mail cím) az alábbi tárhelyszolgátatónál is tároljuk: 

Név: RACKFOREST Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

E-mail cím:     [email protected]

telefon: +36 70 362 4785


6.3. A fizetési rendszerekhez szolgáltatót veszünk igénybe:

Név: Barion Payment Zrt.

Adatok: www.barion.hu 

Cookie tájékoztató: https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/barion_cookietajekoztato_20180525.pdf

Adatkezelési tájékoztató: https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/barion_adatkezelesitajekoztato_20180525.pdf

Tevékenység: fizetési szolgáltatás biztosítása, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatását.

Továbbított adatok: a fizetésnél kért és megadott adatok.

 • A megrendelés leadásakor a személyes adatok továbbításra kerülnek az érintett étteremhez.

II. Adatkezelési Módok:II/1. Regisztrációs adatkezelés, bejelentkezés: 

 • A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez, a szerződéskötéshez regisztráció, illetve bejelentkezés szükséges. Regisztráció hiányában a felek között nem jön létre a szerződés és az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatásait az érintett részére. A regisztrációnál megadott adatokat az Adatkezelő csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a vásárlókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. A fiók adatainak módosításával az érintett új adatokat is meg tud adni, a megrendelés leadásakor pedig eltérő szállítási címet is meg tud adni az érintett. A fiókkal rögzíthetőek a korábbi rendelések és a C coin-ok állása. Amennyiben a regisztráció vagy a bejelentkezés Facebook vagy Google+ fiókkal történik, a személyes adatokat azok továbbítják és tőlük gyűjtjük őket.
 • Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása. A személyes adatok megadásakor a jelen Adatkezelési Tájékoztató kifejezett elfogadásával a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében Az Adatkezelő felhasználja. Az Adatkezelő a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Az adatokhoz az Adatkezelő munkaviszonyban álló munkatársai és alvállalkozói férhetnek hozzá.
 • Az adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint vásárlók megrendeléseit az Adatkezelő teljesíteni tudja. 
 • Ha a felhasználó kupont vásárol a Kupon Shopban, akkor a neve továbbításra kerül a választása szerinti nyomtató helynek, annak azonosítása végett, hogy a felhasználó jogosult a kupon átvételére.
 • Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: 
 • név (kereszt- és vezetéknév),
 • email cím,
 • lakcím, számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), szállítási cím,
 • telefonszám, 
 • felhasználónév,
 • jelszó, 
 • Facebook vagy Google+ profilkép.

Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törlésének érintett általi törlésének kezdeményezéséig, vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig (8 évig).


II/2. Hírlevelek:

11. A hírlevélre a regisztrációval egyidejűleg és a regisztrációtól függetlenül is feliratkozhat a Felhasználó kifejezett, önkéntes és tevőleges nyilatkozatával. 

12.  Az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről. 

13.  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

 • név (kereszt- és vezetéknév)
 • email cím
 • Az adatkezelés időtartama: a feliratkozás érintett általi törlésének kezdeményezéséig.

II/3. Megrendelés 

15. A megrendelés leadásakor, annak teljesítéséhez az Adatkezelő személyes adatokat kezel. 

16. Az adatkezelés célja a szolgáltatás teljesítése. 

17. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

 • Az adatkezelés időtartama: a polgári jogi elévülési idő, 5 év.
 • Az adatkezeléssel érintett adatok köre: lakcím, telefonszám, e-mail cím, a megrendelés száma és időpontja.
 • A megrendelésekben található személyes adatok a megrendelések teljesítése érdekében továbbításra kerülnek az érintett étterem felé. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a házhozszállítási szolgáltatást. 

II/4. Számlázás 

20. Az Adatkezelő tárolja, kezeli a számlákon található személyes adatokat. 

21.  Az adatkezelés célja  a számlázás, a számviteli szabályoknak való megfelelés. 

22. Az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése, a 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján[GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

23. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 • Az érintettek a számlán szereplő természetes személyek.
 • Az adatkezelés időtartama: 8 év.
 • A számlákon található adatok továbbításra kerülnek az Adatkezelő részére számlázó programot biztosító szolgáltató mint adatfeldolgozó felé (www.szamlazz.hu KBOSS.hu Kft.; adószám: 13421739-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-303201; [email protected]; +3630 35 44 789). 

II/5. Nyereményjáték

 • A nyereményjáték lebonyolítása érdekében az Adatkezelő kezeli a résztvevők mint érintettek személyes adatait. 
 • Az adatkezelés célja  a nyereményjáték lebonyolítása. 
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].
 • Az adatkezeléssel érintett adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
 • Az adatkezelés időtartama: a nyereményjáték lezárásáig, a nyertesek esetében a nyertesek személyes adatai pedig 8 évig.

II/6. Panaszkezelés

 • Az Adatkezelés a panaszkezelés céljából történik, az Adatkezelő köteles a panaszt megőrizni. 
 • Az érintett a panaszos személy.
 • Az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése, az 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].
 • Az adatkezeléssel érintett adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
 • Az adatkezelés időtartama: 5 év, a jogszabályi megőrzési kötelezettségnek megfelelően.

II/7. Partnerek személyes adatai

 • Az Adatkezelő a nem megrendelő, egyéb szerződéses partnerei (így különösen az éttermek) vonatkozásában kezeli a természetes személy partnerek és a nem természetes személy partnerek kapcsolattartóinak adatait (partnerek nevét és lakcímét, e.mail címét, telefonszámát, kapcsolattartók nevét, telefonszámát, e-mail címét, tisztségét, munkakörét). 
 • Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés] a természetes személy partnerek esetében. A nem természetes személy partnerek kapcsolattartóinak adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja a partner és az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a közöttük fennálló szerződés teljesítésre kerüljön teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelés].
 • Az adatkezelés időtartama: 5 év, a polgári jogi elévülés szabályainak megfelelően.

II/8. Cookie-k (sütik)

 • A Weboldal megfigyelése érdekében az az Adatkezelő analitikai eszközt („cookie” vagy magyarul “süti”) használ, amely adatáramot keletkeztet és követi, hogy a látogatók hogyan használják az internetes oldalakat. Amikor egy oldal megtekintésre kerül, a rendszer cookie-t generál és telepít a látogató számítógépén annak érdekében, hogy rögzítse a látogatáshoz kötődő információt (a meglátogatott oldalakat, az az Adatkezelő oldalain töltött időt, böngészési adatokat, stb.), ezek az adatok azonban nem kapcsolhatóak a látogató személyéhez. Ez az eszköz közreműködik abban, hogy egy felhasználóbarát weboldalt létrehozva javítsuk és fejlesszük a weboldal ergonómiai dizájnját és a látogatók online élményét, megakadályozzuk az adatvesztést. A cookie-k felismerik a látogató számítógépét és kezelik az IP-címét. A legtöbb internetes böngésző elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetősége van törölni vagy automatikusan visszautasítani vagy engedélyezni őket. A látogatónak lehetősége van elutasítani a cookie-k telepítését. Mivel minden böngésző különböző, a látogatók a cookie-k beállításait egyénileg határozhatják meg a böngésző eszköztárával. A felhasználók esetleg nem tudják használni a Weboldal bizonyos funkcióit, ha úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat. A cookie-k használatával a látogató által megtekintett weboldalak és a látogató internethasználati szokásai kísérhetőek figyelemmel. Csak a Weboldal ismételt meglátogatásával és csak az érintett szolgáltató tudja a látogató személyéhez kötni ezeket az adatokat. Az ilyen adatok tárolási ideje a cookie-k típusától függ. A munkamenet cookie-k a Weboldal bezárásával törlik az adatokat, a Flash-cookie-k azonban egy éves inaktivitásig tárolják az adatokat.  
 • Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett (a látogató) önkéntes hozzájárulása.
 • A kezelt adatok köre: böngészési előzmény, azonosítószám, látogatási dátum, időpont.
 • Az adatkezelés célja: az érintetti élmény javítása, az aktuális munkamenet adatainak tárolása, az adatvesztés megakadályozása, az érintettek azonosítása, nyomon követése, webanalitika.
 • A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében
  • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
  • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
 • Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics és Facebook). A mérési adatok kezeléséről a szolgáltatók tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. 

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:  http://www.google.com/policies/technologies/ads/. 

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:  http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ 

Az Analytics cookie-k leírása:

 https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs 


A Facebook analitikai cookie-jaival kapcsolatos tájékoztatások: 

https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

https://developers.facebook.com/docs/mediaguide/pixel-and-analytics/  • Az Adatkezelő az alábbi cookie-kat használja 1 éves lejárattal: 

• Elnevezés : „s” 

a látogató munkafolyamatát rögzíti, funkcionális, kötelező;

• Elnevezés : „address”

Az ételszállítás feltételének megállapításához kötelező egyes városokban megadni egy címet. Ezáltal szűkitjük az éttermek találati listáját is. A weboldal egyes elemei miatt ez is kötelező, ahol használt. Ezt az adatot csak a megrendelés pillanatában tároljuk.

• Elnevezés : „p”

Egyes promóciós ablakok és a kezdő felugró (városválasztó) ablakhoz, használt süti. Kötelező, mivel ennek ignorálása az oldal használhatatlanságát eredményezi.

III. Felhasználók mint érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, valamint azok érvényesítése

 • Az érintett az Adatkezelő fenti elérhetőségein gyakorolhatja jogait: 
  • tájékoztatás kérése a személyes adatai kezeléséről, illetve a hozzáférési jog;
  • személyes adatai helyesbítésének kérése, 
  • a kötelező adatkezelések kivételével a személyes adatok törlése iránti kérelem, 
  • a személyes adatok visszavonása, 
  • adathordozáshoz való jog, 
  • tiltakozás joga; 
  • az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga.

III/1. Tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog:

 • Az Adatkezelő az érintettnek a személyes adatai kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében meghatározott körre kiterjedő tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adja meg.
 • A tájékoztatás kérése írásban gyakorolható az Adatkezelő fenti elérhetőségein. Az érintett kérésére, amennyiben igazolja  személyazonosságát, szóban is adható tájékoztatás.
 • Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
 • Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. a az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 • Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

III/2. Helyesbítés joga:

 • Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

III/3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

 • Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.


 • Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés az alábbiakhoz szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

III/4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 • Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
 • Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról. 

III/5. Adathordozáshoz való jog:

 • Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

III/6. Tiltakozás joga:

 • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

III/7. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga:

 • Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható ez a jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; vagy meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

III/8. Visszavonás joga:

 • Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

III/9. Jogérvényesítésre vonatkozó eljárási szabályok:

 • Ügyintézési határidő: Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jelen III. fejezet szerinti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 • Az Adatkezelő minden érintett címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

IV. Jogorvoslat

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://www.naih.hu/; székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.
 • Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Szeged

Adatkezelési Tájékoztató


Tartalom: 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megtalálod a személyes adataid kezelésére vonatkozó tájékoztatást az alábbi fejezetekben

I. Alapvető rendelkezések. Egyéb általános tájékoztatás mellett ez a fejezet tartalmazza az adatkezelő és egyes adatfeldolgozók adatait.

II. Adatkezelési Módok. Ebben a fejezetben külön tájékoztatást (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, az érintettek és a kezelt adatok köréről) találsz az adatkezelés minden egyes célja tekintetében: 

II/1. Regisztrációs adatkezelés, bejelentkezés

II/2. Hírlevelek

II/3. Megrendelés

II/4. Számlázás

II/5. Nyereményjáték

II/6. Panaszkezelés

II/7. Partnerek személyes adatai

II/8. Cookie-k (sütik)

III. Felhasználók mint érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, valamint azok érvényesítése. Itt az adatkezeléshez kapcsolódó jogaid és a vonatkozó eljárás részletes leírását találod. 

IV. Jogorvoslat. Ebben a fejezetben találod azon jogorvoslati lehetőségek részletes leírását, amik rendelkezésedre állnak, ha a személyes adataidhoz fűződő jogaid sérülnek. I. Alapvető rendelkezések

• A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában az ÁSZF szerinti Felhasználó, az oldalon regisztrációt végző személy, illetve az oldal látogatója az adatkezelés érintettjének minősül. 

Az Adatkezelő

Cégnév / Név: VSZ Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.

Telefon: +36704587941 

E-mail: [email protected]

Adószám: 26133148-1-42

Cégjegyzékszám: 01-09-303661 


„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;


• Az Adatkezelő célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a www.visitme.hu cím alatti Weboldalt használó felhasználók személyes adatainak védelmét. A jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag a Weboldal tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Weboldalról közvetlenül hozzáférhetőek.

• Az Adatkezelő jogosult bármikor egyoldalúan módosítani a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát, amiről e-mailben értesíti a felhasználókat. 

• Az Adatkezelő tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen: 

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

• a Polgári Törvénykönyv; 

• valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 

rendelkezéseinek betartásával végzi. 

• Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Weboldalon önkéntes, és az adatkezeléshez a jelen Adatkezelési Tájékoztató feltételeinek elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó hozzájárul. A személyes adatok kezelése akkor jogszerű az érintett hozzájárulása alapján, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.


• Az Adatkezelő a tevékenysége során, kizárólag annak teljesítése érdekében és  az ahhoz szükséges mértékben adatfeldolgozók mint címzettek részére továbbítja a személyes adatokat. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;


6.1. A részünkre könyvelői szolgáltatást biztosító társaság is adatfeldolgozónak minősül:

Név: Molnár Orsolya E.V.

Telefon: +36704298462

Tevékenység:    könyvelés, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatást.    

Továbbított személyes adatok: a számlázáshoz szükséges adatok, név és cím.

6.2.  Az általunk kezelt személyes adatok tárolásra kerülnek a tárhelyszolgáltatónál, mint adatfeldolgozónál:

Microsoft Azure; https://azure.microsoft.com; +36(1)4372736; [email protected] 

Tevékenység: tárhelyszolgáltatás, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatását.

Továbbított adatok: a regisztrációnál felvett adatok.

A marketingadatokat (név, e-mail cím) az alábbi tárhelyszolgátatónál is tároljuk: 

Név: RACKFOREST Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

E-mail cím:     [email protected]

telefon: +36 70 362 4785


6.3. A fizetési rendszerekhez szolgáltatót veszünk igénybe:

Név: Barion Payment Zrt.

Adatok: www.barion.hu 

Cookie tájékoztató: https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/barion_cookietajekoztato_20180525.pdf

Adatkezelési tájékoztató: https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/barion_adatkezelesitajekoztato_20180525.pdf

Tevékenység: fizetési szolgáltatás biztosítása, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatását.

Továbbított adatok: a fizetésnél kért és megadott adatok.

• A megrendelés leadásakor a személyes adatok továbbításra kerülnek az érintett étteremhez.


II. Adatkezelési Módok:

II/1. Regisztrációs adatkezelés, bejelentkezés: 

• A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez, a szerződéskötéshez regisztráció, illetve bejelentkezés szükséges. Regisztráció hiányában a felek között nem jön létre a szerződés és az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatásait az érintett részére. A regisztrációnál megadott adatokat az Adatkezelő csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a vásárlókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. A fiók adatainak módosításával az érintett új adatokat is meg tud adni, a megrendelés leadásakor pedig eltérő szállítási címet is meg tud adni az érintett. A fiókkal rögzíthetőek a korábbi rendelések és a C coin-ok állása. Amennyiben a regisztráció vagy a bejelentkezés Facebook vagy Google+ fiókkal történik, a személyes adatokat azok továbbítják és tőlük gyűjtjük őket.

• Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása. A személyes adatok megadásakor a jelen Adatkezelési Tájékoztató kifejezett elfogadásával a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében Az Adatkezelő felhasználja. Az Adatkezelő a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Az adatokhoz az Adatkezelő munkaviszonyban álló munkatársai és alvállalkozói férhetnek hozzá.

• Az adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint vásárlók megrendeléseit az Adatkezelő teljesíteni tudja. 

• Ha a felhasználó kupont vásárol a Kupon Shopban, akkor a neve továbbításra kerül a választása szerinti nyomtató helynek, annak azonosítása végett, hogy a felhasználó jogosult a kupon átvételére.

• Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: 

• név (kereszt- és vezetéknév),

• email cím,

• lakcím, számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), szállítási cím,

• telefonszám, 

• felhasználónév,

• jelszó, 

• Facebook vagy Google+ profilkép.

Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törlésének érintett általi törlésének kezdeményezéséig, vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig (8 évig).


II/2. Hírlevelek:

11. A hírlevélre a regisztrációval egyidejűleg és a regisztrációtól függetlenül is feliratkozhat a Felhasználó kifejezett, önkéntes és tevőleges nyilatkozatával. 

12.  Az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről. 

13.  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

• név (kereszt- és vezetéknév)

• email cím

• Az adatkezelés időtartama: a feliratkozás érintett általi törlésének kezdeményezéséig.

II/3. Megrendelés 

15. A megrendelés leadásakor, annak teljesítéséhez az Adatkezelő személyes adatokat kezel. 

16. Az adatkezelés célja a szolgáltatás teljesítése. 

17. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

• Az adatkezelés időtartama: a polgári jogi elévülési idő, 5 év.

• Az adatkezeléssel érintett adatok köre: lakcím, telefonszám, e-mail cím, a megrendelés száma és időpontja.

• A megrendelésekben található személyes adatok a megrendelések teljesítése érdekében továbbításra kerülnek az érintett étterem felé. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a házhozszállítási szolgáltatást. 

II/4. Számlázás 

20. Az Adatkezelő tárolja, kezeli a számlákon található személyes adatokat. 

21.  Az adatkezelés célja  a számlázás, a számviteli szabályoknak való megfelelés. 

22. Az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése, a 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján[GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

23. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

• Az érintettek a számlán szereplő természetes személyek.

• Az adatkezelés időtartama: 8 év.

• A számlákon található adatok továbbításra kerülnek az Adatkezelő részére számlázó programot biztosító szolgáltató mint adatfeldolgozó felé (www.szamlazz.hu KBOSS.hu Kft.; adószám: 13421739-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-303201; [email protected]; +3630 35 44 789). 

II/5. Nyereményjáték

• A nyereményjáték lebonyolítása érdekében az Adatkezelő kezeli a résztvevők mint érintettek személyes adatait. 

• Az adatkezelés célja  a nyereményjáték lebonyolítása. 

• Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

• Az adatkezeléssel érintett adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

• Az adatkezelés időtartama: a nyereményjáték lezárásáig, a nyertesek esetében a nyertesek személyes adatai pedig 8 évig.


II/6. Panaszkezelés

• Az Adatkezelés a panaszkezelés céljából történik, az Adatkezelő köteles a panaszt megőrizni. 

• Az érintett a panaszos személy.

• Az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése, az 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

• Az adatkezeléssel érintett adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

• Az adatkezelés időtartama: 5 év, a jogszabályi megőrzési kötelezettségnek megfelelően.

II/7. Partnerek személyes adatai

• Az Adatkezelő a nem megrendelő, egyéb szerződéses partnerei (így különösen az éttermek) vonatkozásában kezeli a természetes személy partnerek és a nem természetes személy partnerek kapcsolattartóinak adatait (partnerek nevét és lakcímét, e.mail címét, telefonszámát, kapcsolattartók nevét, telefonszámát, e-mail címét, tisztségét, munkakörét). 

• Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés] a természetes személy partnerek esetében. A nem természetes személy partnerek kapcsolattartóinak adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja a partner és az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a közöttük fennálló szerződés teljesítésre kerüljön teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelés].

• Az adatkezelés időtartama: 5 év, a polgári jogi elévülés szabályainak megfelelően.

II/8. Cookie-k (sütik)

• A Weboldal megfigyelése érdekében az az Adatkezelő analitikai eszközt („cookie” vagy magyarul “süti”) használ, amely adatáramot keletkeztet és követi, hogy a látogatók hogyan használják az internetes oldalakat. Amikor egy oldal megtekintésre kerül, a rendszer cookie-t generál és telepít a látogató számítógépén annak érdekében, hogy rögzítse a látogatáshoz kötődő információt (a meglátogatott oldalakat, az az Adatkezelő oldalain töltött időt, böngészési adatokat, stb.), ezek az adatok azonban nem kapcsolhatóak a látogató személyéhez. Ez az eszköz közreműködik abban, hogy egy felhasználóbarát weboldalt létrehozva javítsuk és fejlesszük a weboldal ergonómiai dizájnját és a látogatók online élményét, megakadályozzuk az adatvesztést. A cookie-k felismerik a látogató számítógépét és kezelik az IP-címét. A legtöbb internetes böngésző elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetősége van törölni vagy automatikusan visszautasítani vagy engedélyezni őket. A látogatónak lehetősége van elutasítani a cookie-k telepítését. Mivel minden böngésző különböző, a látogatók a cookie-k beállításait egyénileg határozhatják meg a böngésző eszköztárával. A felhasználók esetleg nem tudják használni a Weboldal bizonyos funkcióit, ha úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat. A cookie-k használatával a látogató által megtekintett weboldalak és a látogató internethasználati szokásai kísérhetőek figyelemmel. Csak a Weboldal ismételt meglátogatásával és csak az érintett szolgáltató tudja a látogató személyéhez kötni ezeket az adatokat. Az ilyen adatok tárolási ideje a cookie-k típusától függ. A munkamenet cookie-k a Weboldal bezárásával törlik az adatokat, a Flash-cookie-k azonban egy éves inaktivitásig tárolják az adatokat.  

• Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett (a látogató) önkéntes hozzájárulása.

• A kezelt adatok köre: böngészési előzmény, azonosítószám, látogatási dátum, időpont.

• Az adatkezelés célja: az érintetti élmény javítása, az aktuális munkamenet adatainak tárolása, az adatvesztés megakadályozása, az érintettek azonosítása, nyomon követése, webanalitika.

• A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

• hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

• hogyan fogadhat el új cookie-kat,

• hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

• Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics és Facebook). A mérési adatok kezeléséről a szolgáltatók tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. 


A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:  http://www.google.com/policies/technologies/ads/. 

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:  http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ 

Az Analytics cookie-k leírása:

 https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs 


A Facebook analitikai cookie-jaival kapcsolatos tájékoztatások: 

https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

https://developers.facebook.com/docs/mediaguide/pixel-and-analytics/ • Az Adatkezelő az alábbi cookie-kat használja 1 éves lejárattal: 

• Elnevezés : „s” 

a látogató munkafolyamatát rögzíti, funkcionális, kötelező;

• Elnevezés : „address”

Az ételszállítás feltételének megállapításához kötelező egyes városokban megadni egy címet. Ezáltal szűkitjük az éttermek találati listáját is. A weboldal egyes elemei miatt ez is kötelező, ahol használt. Ezt az adatot csak a megrendelés pillanatában tároljuk.

• Elnevezés : „p”

Egyes promóciós ablakok és a kezdő felugró (városválasztó) ablakhoz, használt süti. Kötelező, mivel ennek ignorálása az oldal használhatatlanságát eredményezi.

III. Felhasználók mint érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, valamint azok érvényesítése

• Az érintett az Adatkezelő fenti elérhetőségein gyakorolhatja jogait: 

• tájékoztatás kérése a személyes adatai kezeléséről, illetve a hozzáférési jog;

• személyes adatai helyesbítésének kérése, 

• a kötelező adatkezelések kivételével a személyes adatok törlése iránti kérelem, 

• a személyes adatok visszavonása, 

• adathordozáshoz való jog, 

• tiltakozás joga; 

• az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga.

III/1. Tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog:

• Az Adatkezelő az érintettnek a személyes adatai kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében meghatározott körre kiterjedő tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adja meg.

• A tájékoztatás kérése írásban gyakorolható az Adatkezelő fenti elérhetőségein. Az érintett kérésére, amennyiben igazolja  személyazonosságát, szóban is adható tájékoztatás.

• Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

• Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. a az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

• Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.


III/2. Helyesbítés joga:

• Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.


III/3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

• Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.


• Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés az alábbiakhoz szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

III/4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

• Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

• Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

• Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról. 

III/5. Adathordozáshoz való jog:

• Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

III/6. Tiltakozás joga:

• Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

• Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

III/7. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga:

• Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható ez a jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; vagy meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

III/8. Visszavonás joga:

• Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

III/9. Jogérvényesítésre vonatkozó eljárási szabályok:

• Ügyintézési határidő: Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jelen III. fejezet szerinti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

• Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

• Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

• Az Adatkezelő minden érintett címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.


IV. Jogorvoslat

• A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://www.naih.hu/; székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

• Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Pécs

Az Adatvédelmi nyilatkozat az alábbi linken található meg.

Adatvédelmi nyilatkozat