Adatvédelmi nyilatkozat

A   jelen   Adatkezelési   Tájékoztatóban   megtalálod   a   személyes   adataid   kezelésére vonatkozó tájékoztatást az alábbi fejezetekben: 

I. Alapvető rendelkezések. Egyéb általános tájékoztatás mellett ez a fejezet tartalmazza az adatkezelő és egyes adatfeldolgozók adatait.

II. Adatkezelési Módok. Ebben a fejezetben külön tájékoztatást (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról  és  időtartamáról,  az  érintettek  és  a  kezelt  adatok  köréről)  találsz  az adatkezelés minden egyes célja tekintetében: 

II/1. Regisztrációs adatkezelés, bejelentkezés
II/2. Hírlevelek

II/3. Megrendelés

II/4. Számlázás

II/5. Nyereményjáték

II/6. Panaszkezelés

II/7. Partnerek személyes adatai

II/8. Cookie-k (sütik)

III. Felhasználók mint érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, valamint azok érvényesítése. Itt az adatkezeléshez kapcsolódó jogaid és a vonatkozó eljárás részletes leírását találod. 

IV. Jogorvoslat.  Ebben a fejezetben  találod azon jogorvoslati lehetőségek részletes leírását, amik rendelkezésedre állnak, ha a személyes adataidhoz fűződő jogaid sérülnek. 

 

 

 

I. Alapvető rendelkezések

1.   A  jelen  Adatkezelési  Tájékoztató  vonatkozásában  az  ÁSZF  szerinti  Felhasználó,  az

oldalon regisztrációt végző személy, illetve az oldal látogatója az adatkezelés érintettjének minősül. 

Az Adatkezelő: 

Cégnév / Név: S.P.O. Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.

Telefon: +36303322255

E-mail: [email protected]

Adószám: 23502431-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-294355 

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a


 

 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

2.   Az Adatkezelő célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a www.visitme.hu m  alatti  Weboldalt  használó  felhasználók  személyes  adatainak  védelmét.  A  jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag a Weboldal tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Weboldalról közvetlenül hozzáférhetőek.

3.   Az   Adatkezelő   jogosult   bármikor   egyoldalúan   módosítani   a   jelen   Adatkezelési

Tájékoztató tartalmát, amiről e-mailben értesíti a felhasználókat. 

4.   Az Adatkezelő tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a

vonatkozó jogszabályok, így különösen: 

-    az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a

természetes   személyeknek   a   személyes   adatok   kezelése   tekintetében   történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

-    a Polgári Törvénykönyv; 

-    valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló

2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 
rendelkezéseinek betartásával végzi. 

5.   Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Weboldalon önkéntes, és az adatkezeléshez a jelen Adatkezelési Tájékoztató feltételeinek elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó   hozzájárul.   A  személyes  adatok  kezelése  akkor   jogszerű  az   érintett hozzájárulása alapján, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek  esetén,  a  gyermekek  személyes  adatainak  kezelése  csak  akkor  és  olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

6.   Az Adatkezelő a tevékenysége során, kizárólag annak teljesítése érdekében és  az ahhoz szükséges mértékben  adatfeldolgozók  mint címzettek részére továbbítja a személyes adatokat.  „Adatfeldolgozó”:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

6.1. A részünkre könyvelői szolgáltatást biztosító társaság is adatfeldolgozónak minősül:

Név:         BONUK Kft.

Székhely:     1015 Budapest, Donáti utca 38. A. lház. fszt.

E-mail cím:     bonukkft@gmail.com

Tevékenység:    könyvelés, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatást.    

Továbbított személyes adatok: a számlázáshoz szükséges adatok, név és cím.

6.2.  Az általunk kezelt személyes adatok tárolásra kerülnek a tárhelyszolgáltatónál, mint

adatfeldolgozónál:

Microsoft Azure; https://azure.microsoft.com; +36(1)4372736; [email protected]  Tevékenység: tárhelyszolgáltatás, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatását.

Továbbított adatok: a regisztrációnál felvett adatok.


 

 

A marketingadatokat (név, e-mail cím) az alábbi tárhelyszolgátatónál is tároljuk:  Név: RACKFOREST Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

E-mail cím:     [email protected]

telefon: +36 70 362 4785

 

 

6.3. A fizetési rendszerekhez szolgáltatót veszünk igénybe:

Név: Barion Payment Zrt.

Adatok: www.barion.hu 

Cookie tájékoztató:  https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/barion_cookietajekoztato_20180525.pdf Adatkezelési tájékoztató:  https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/barion_adatkezelesitajekoztato_20180525.pdf Tevékenység: fizetési szolgáltatás biztosítása, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatását.

Továbbított adatok: a fizetésnél kért és megadott adatok.

7.     A  megrendelés  leadásakor  a  személyes  adatok  továbbításra  kerülnek  az  érintett

étteremhez.

 

 

II. Adatkezelési Módok:

II/1. Regisztrációs adatkezelés, bejelentkezés: 

8.   A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez, a szerződéskötéshez regisztráció,

illetve bejelentkezés szükséges. Regisztráció hiányában a felek között nem n létre a szerződés és az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatásait az érintett részére. A regisztrációnál megadott adatokat az Adatkezelő  csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a vásárlókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. A fiók adatainak módosításával az érintett új adatokat is meg tud adni, a megrendelés leadásakor pedig eltérő szállítási címet is meg tud adni az érintett. A fiókkal rögzíthetőek a korábbi rendelések és a C coin-ok állása. Amennyiben a regisztráció vagy a bejelentkezés Facebook vagy Google+ fiókkal történik, a személyes adatokat azok továbbítják és tőlük gyűjtjük őket.

9.   Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes   hozzájárulása.   A   személyes   adatok   megadásakor   a   jelen   Adatkezelési Tájékoztató kifejezett elfogadásával a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében Az Adatkezelő felhasználja. Az Adatkezelő a birtokába került  személyes  adatokat  kizárólag  az  ügyfél  által  azok  megadásakor  ismert  célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem  teszi  hozzáférhetővé,  azokat  elkülönítve  és  titkosítva  tárolja.  Az  adatokhoz  az Adatkezelő munkaviszonyban álló munkatársai és alvállalkozói férhetnek hozzá.

10. Az  adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint vásárlók megrendeléseit az Adatkezelő

teljesíteni tudja. 

11. Ha a felhasználó kupont vásárol a Kupon Shopban, akkor a neve továbbításra kerül a

választása  szerinti  nyomtató  helynek,  annak  azonosítása  végett,  hogy  a  felhasználó jogosult a kupon átvételére.


 

 

12. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: 

·    név (kereszt- és vezetéknév),
·    email cím,

·    lakcím, számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), szállítási cím,
·    telefonszám, 

·    felhasználónév,

·    jelszó, 

·    Facebook vagy Google+ profilkép.

Az   adatkezelés   időtartama:   a   regisztrációs   fiók   törlésének   érintett   általi   törlésének kezdeményezéséig, vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig (8 évig).

 

II/2. Hírlevelek:

11. A hírlevélre a regisztrációval egyidejűleg és a regisztrációtól függetlenül is feliratkozhat a Felhasználó kifejezett, önkéntes és tevőleges nyilatkozatával. 

12.  Az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről. 

13.  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

·    név (kereszt- és vezetéknév)
·    email cím

14. Az adatkezelés időtartama: a feliratkozás érintett általi törlésének kezdeményezéséig.
II/3. Megrendelés 

15. A megrendelés leadásakor, annak teljesítéséhez az Adatkezelő személyes adatokat kezel.  16. Az adatkezelés célja a szolgáltatás teljesítése. 

17. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

18. Az adatkezelés időtartama: a polgári jogi elévülési idő, 5 év.

19. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: lakcím, telefonszám, e-mail cím, a megrendelés

száma és időpontja.

20. A megrendelésekben található személyes adatok a megrendelések teljesítése érdekében

továbbításra kerülnek az érintett étterem felé. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a házhozszállítási szolgáltatást. 

II/4. Számlázás 

20. Az Adatkezelő tárolja, kezeli a számlákon található személyes adatokat. 

21.  Az adatkezelés célja  a számlázás, a számviteli szabályoknak való megfelelés. 


 

 

22. Az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése, a 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján[GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

23. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

24.     Az érintettek a számlán szereplő természetes személyek.

25.     Az adatkezelés időtartama: 8 év.

26.     A számlákon található adatok továbbításra kerülnek az Adatkezelő részére számlázó

programot biztosító szolgáltató mint adatfeldolgozó felé (www.szamlazz.hu KBOSS.hu Kft.;  adószám:  13421739-2-41;  cégjegyzékszám:  01-09-303201;  [email protected];
+3630 35 44 789). 

II/5. Nyereményjáték

27. A nyereményjáték lebonyolítása érdekében az Adatkezelő kezeli a résztvevők mint

érintettek személyes adatait. 

28. Az adatkezelés célja  a nyereményjáték lebonyolítása. 

29. Az  adatkezelés  jogalapja  az  érintett  önkéntes  hozzájárulása  [GDPR  6.  cikk  (1)

bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

30. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

31. Az  adatkezelés  időtartama:  a  nyereményjáték  lezárásáig,  a  nyertesek  esetében  a

nyertesek személyes adatai pedig 8 évig.

 

II/6. Panaszkezelés

32. Az Adatkezelés a panaszkezelés céljából történik, az Adatkezelő köteles a panaszt

megőrizni. 

33. Az érintett a panaszos személy.

34. Az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése, az 1997. évi CLV. törvény  17/A.  §  (7)  bekezdése  [GDPR  6.  cikk  (1)  bekezdés  c)  pont  szerinti adatkezelés].

35. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

36. Az   adatkezelés   időtartama:   3   év,   a   jogszabályi   megőrzési   kötelezettségnek

megfelelően.

II/7. Partnerek személyes adatai

37. Az Adatkezelő a nem megrendelő, egyéb szerződéses partnerei (így különösen az éttermek)   vonatkozásában   kezeli   a   természetes   személy   partnerek   és   a   nem természetes személy partnerek kapcsolattartóinak adatait (partnerek nevét és lakcímét, e.mail  címét,  telefonszámát,  kapcsolattartók  nevét,  telefonszámát,  e-mail  címét, tisztségét, munkakörét). 

38. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés] a természetes személy partnerek esetében. A nem természetes személy partnerek kapcsolattartóinak adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja a partner és az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a közöttük fennálló szerződés teljesítésre  kerüljön   teljesítése  [GDPR   6.  cikk  (1)   bekezdés  f)   pont  szerinti adatkezelés].

39. Az adatkezelés időtartama: 5 év, a polgári jogi elévülés szabályainak megfelelően.
II/8. Cookie-k (sütik)

40. A Weboldal megfigyelése érdekében az az Adatkezelő analitikai eszközt („cookie” vagy  magyarul  “süti”)  használ,  amely  adatáramot  keletkeztet  és  követi,  hogy  a


 

 

látogatók hogyan használják az internetes oldalakat. Amikor egy oldal megtekintésre kerül, a rendszer cookie-t generál és telepít a látogató számítógépén annak érdekében, hogy rögzítse a látogatáshoz kötődő információt (a meglátogatott oldalakat, az az Adatkezelő oldalain töltött időt, böngészési adatokat, stb.), ezek az adatok azonban nem kapcsolhatóak a látogató személyéhez. Ez az eszköz közreműködik abban, hogy egy   felhasználóbarát   weboldalt   létrehozva   javítsuk   és   fejlesszük   a   weboldal ergonómiai   dizájnját   és   a   látogatók   online   élményét,   megakadályozzuk   az adatvesztést. A cookie-k felismerik a látogató számítógépét és kezelik az IP-címét. A legtöbb internetes böngésző elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetősége van törölni vagy automatikusan visszautasítani vagy engedélyezni őket. A látogatónak lehetősége van elutasítani a cookie-k telepítését. Mivel minden böngésző különböző, a látogatók   a   cookie-k   beállításait   egyénileg   határozhatják   meg   a   böngésző eszköztárával. A felhasználók esetleg nem tudják használni a Weboldal bizonyos funkcióit,  ha  úgy  döntenek,  hogy  nem  fogadják  el  a  cookie-kat.  A  cookie-k használatával a látogató által megtekintett weboldalak és a látogató internethasználati szokásai kísérhetőek figyelemmel. Csak a Weboldal ismételt meglátogatásával és csak az érintett szolgáltató tudja a látogató személyéhez kötni ezeket az adatokat. Az ilyen adatok tárolási ideje a cookie-k típusától függ. A munkamenet cookie-k a Weboldal bezárásával  törlik  az  adatokat,  a  Flash-cookie-k  azonban  egy  éves  inaktivitásig tárolják az adatokat.  

41. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának megfelelően az érintett

(a látogató) önkéntes hozzájárulása.

42. A kezelt adatok köre: böngészési előzmény, azonosítószám, látogatási dátum, időpont.

43. Az adatkezelés célja: az érintetti élmény javítása, az aktuális munkamenet adatainak tárolása, az adatvesztés megakadályozása, az érintettek azonosítása, nyomon követése, webanalitika.

44. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra

vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

-     hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

-     hogyan fogadhat el új cookie-kat,

-     hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
-     hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

45. Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics és Facebook). A mérési adatok kezeléséről a szolgáltatók tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. 

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:  http://www.google.com/policies/technologies/ads/. 

A    Google    adatvédelmi    nyilatkozata    megtekinthető    az    alábbi        linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ 

Az Analytics cookie-k leírása:
          https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie- usage#analyticsjs 

A Facebook analitikai cookie-jaival kapcsolatos tájékoztatások:  https://www.facebook.com/policies/cookies/  https://developers.facebook.com/docs/mediaguide/pixel-and-analytics/ 

 

 

46. Az Adatkezelő az alábbi cookie-kat használja 1 éves lejárattal: 


 

 

• Elnevezés : „s” 

a látogató munkafolyamatát rögzíti, funkcionális, kötelező;

• Elnevezés : „address”

Az ételszállítás feltételének megállapításához kötelező egyes városokban megadni egy címet. Ezáltal szűkitjük az éttermek találati listáját is. A weboldal egyes elemei miatt ez is kötelező, ahol használt. Ezt az adatot csak a megrendelés pillanatában tároljuk.

• Elnevezés : „p”

Egyes promóciós ablakok és a kezdő felugró (városválasztó) ablakhoz, használt süti. Kötelező, mivel ennek ignorálása az oldal használhatatlanságát eredményezi.

III. Felhasználók mint érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, valamint azok érvényesítése

47. Az érintett az Adatkezelő fenti elérhetőségein gyakorolhatja jogait: 

-     tájékoztatás kérése a személyes adatai kezeléséről, illetve a hozzáférési jog;

-     személyes adatai helyesbítésének kérése, 

-     a kötelező adatkezelések kivételével a személyes adatok törlése iránti kérelem, 
-     a személyes adatok visszavonása, 

-     adathordozáshoz való jog, 

-     tiltakozás joga; 

-     az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga.

III/1. Tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog:

48. Az Adatkezelő az érintettnek a személyes adatai kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és

14. cikkében meghatározott körre kiterjedő tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adja meg.

49. A tájékoztatás kérése írásban gyakorolható az Adatkezelő fenti elérhetőségein. Az érintett  kérésére,  amennyiben  igazolja    személyazonosságát,  szóban  is  adható tájékoztatás.

50. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy  személyes  adatainak  kezelése  folyamatban  van-e,  és  ha  ilyen  adatkezelés folyamatban  van,  jogosult  arra,  hogy  a  személyes  adatokhoz  és  a  következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli  címzetteket,  illetve  a  nemzetközi  szervezeteket;  a  személyes  adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást   is,   valamint   az   alkalmazott   logikára   és   arra   vonatkozó   érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

51.  Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. a az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt


 

 

elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

52. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja

meg a tájékoztatást.

 

III/2. Helyesbítés joga:

53. Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

III/3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

54. Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy

kérésére  az  Adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül  törölje  a  rá  vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

55. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés az alábbiakhoz szükséges: a  véleménynyilvánítás  szabadságához  és  a  tájékozódáshoz  való  jog  gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy  tagállami  jog  szerinti  kötelezettség  teljesítése,  illetve  közérdekből  vagy  az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

III/4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

56. Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek

valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra  vonatkozik,  amely  lehetővé  teszi,  a  személyes  adatok  pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az  érintett  igényli  azokat  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,  amíg  megállapításra  nem  kerül,  hogy  az  Adatkezelő  jogos  indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


 

 

57.  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez,  vagy  s  természetes  vagy  jogi  személy  jogainak  védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

58. Az Adatkezelő  előzetesen  tájékoztatja  az érintettet  az adatkezelés  korlátozásának

feloldásáról. 

III/5. Adathordozáshoz való jog:

59. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott  személyes  adatokat  tagolt,  széles  körben  használt,  géppel  olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

III/6. Tiltakozás joga:

60. Az érintett  jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor

tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány  gyakorlásának  keretében  végzett  feladat  végrehajtásához  szükséges adatkezelés,   vagy   az   Adatkezelő   vagy   egy   harmadik   l   jogos   érdekeinek érvényesítéséhez  szükséges  kezelése  ellen,  ideértve  az  említett  rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti  tovább,  kivéve,  ha  azt  olyan  kényszerítő  erejű  jogos  okok  indokolják, amelyek  elsőbbséget  élveznek  az  érintett  érdekeivel,  jogaival  és  szabadságaival szemben,  vagy  amelyek  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy védelméhez kapcsolódnak.

61. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő  kezelése  ellen,  ideértve  a  profilalkotást  is,  amennyiben  az  a  közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

III/7. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga:

62.       Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással   járna   vagy   őt   hasonlóképpen   jelentős   mértékben   érintené.   Nem alkalmazható ez a jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; vagy meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő  intézkedéseket  is megállapít;  vagy  az  érintett  kifejezett  hozzájárulásán alapul.

III/8. Visszavonás joga:

63. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

III/9. Jogérvényesítésre vonatkozó eljárási szabályok:

64.  Ügyintézési   határidő:   Az   Adatkezelő   indokolatlan   késedelem   nélkül,   de

mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jelen III. fejezet szerinti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő


 

 

további   t   hónappal   meghosszabbítható.   A   határidő   meghosszabbításáról   az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

65. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

66. Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt   túlzó,  az  Adatkezelő,  figyelemmel  a  kért  információ  vagy  tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű   díjat   számolhat   fel,   vagy   megtagadhatja   a   kérelem   alapján   történő intézkedést.

67. Az  Adatkezelő  minden  érintett  címzettet  tájékoztat  az  általa  végzett  valamennyi helyesbítésről,  törlésről  vagy  adatkezelés-korlátozásról,  akivel,  illetve  amellyel  a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

IV. Jogorvoslat

68. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://www.naih.hu/;

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefon:  +36  (1)  391-1400)  bejelentéssel  bárki  vizsgálatot  kezdeményezhet  arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből   nyilvános   adatok   megismeréséhez   fűződő   jogok   gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

69. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül r el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes  kezelésével  vagy  az  adatbiztonság  követelményeinek  megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett  személyiségi  jogát  megsérti,  az  érintett  az  Adatkezelőtől  sérelemdíjat követelhet.